بررسی اجزای تشکیل دهنده تیرچه فلزی

بررسی اجزای تشکیل دهنده تیرچه فلزی

بررسی اجزای تشکیل دهنده تیرچه فلزی

بررسی اجزای تشکیل دهنده تیرچه فلزی 800 400 ادمین

مصالح بسیار زیادی در ساختمان سازی استفاده میشود که یکی از این مصالح تیرچه‌ها میباشند.

تیرچه‌ها به طور کلی در دو نوع تیرچه فلزی (کرومیت)، تیرچه بتنی تقسیم بندی میشود.

در این مطلب به شرح تیرچه فلزی (تیرچه کرومیت) میپردازیم برای مطالعه‌ی این مقاله با اسپادان آهن همراه باشید.

تیرچه کرومیت

به نوعی از تیرچه پیش ساخته که در آن بال فوقانی از یک تسمه و دو میلگرد و بال تحتانی از یک تسمه ساخته شده است.

توسط میلگرد دو بال خم میشود و در نقش جان عمل میکند به هم دیگر متصل میشوند.

در فاصله تیرچه‌ها، از مقاطع زیر استفاده میشود.

 • بلوک‌های پیش ساخته بتنی
 • بلوک‌های پیش ساخته بتنی
 • طاق ضربی

هنگام انجام عملیات اجرایی، این تیرچه‌ها نیازی به شمع نداشته و میتواند بارهای اجرایی مستقیم را تحمل کند و به نوعی خود ایستا هستند.

بر همین اساس برای استفاده در سازه‌هایی که طبقات دارای ارتفاع زیادی هستند و عملیات شمع بندی مشکل باشد همچنین هزینه‌های زیادی در برداشته باشد، گزینه‌ی مناسبی هستند.

اجزای تشکیل دهنده تیرچه فلزی کرومیت

اجزای تشکیل دهنده‌ی تیرچه فلزی کرومیت شامل موارد زیر است.

 • بال تحتانی
 • اعضای قطری
 • بال فوقانی

در ادامه به طور اختصاصی به نقد و بررسی هریک میپردازیم.

بال تحتانی

اولین اجزای تشکیل دهنده تیرچه فلزی، بال تحتانی است که از ورق برش خورده ساخته میشود.

بال تحتانی به عنوان عضو کششی خرپا عمل میکند و بارهای اعمال شده را در سه مرحله در زیر ذکر میشود، تحمل میکند.

 • در مرحله اول بایستی بال تحتانی، نیروی کششی حاصل از لنگر خمشی که ناشی از وزن تیرچه در زمان حمل و نقل است را داشته باشد.
 • در مرحله دوم بایستی بال تحتانی، توانایی تحمل نیروی کششی که از وزن مرده سقف حاصل میشود در فواصل محور تا محور تیرچه‌های فلزی، داشته باشد.
 • در مرحله سوم بایستی بال تحتانی بتواند به عنوان عضو کششی تحت لنگر ناشی از بارهای وارده عمل کند.

اعضای قطری

دومین قسمت از اعضای قطری، اجزای سازنده تیرچه کرومیت بوده که از میلگرد برای آن استفاده میشود.

این قسمت به عنوان خرپا عمل کرده و با استفاده از اعضای کششی و فشاری، برای تحمل بارهایی که بر تیرچه فلزی وارد میشود را در سه مرحله زیر بارگذاری را تامین میکنند.

 • در مرحله‌ی‌ اول، اعضای قطری تیرچه فلزی با اعضای کششی بالا و اعضای زیرین، در هنگام حمل و نقل و جابجایی ایستایی موردنیاز را تامین میکند.
 • در مرحله‌ی دوم تیرچه کرومیت فلزی، ایستایی موردنیاز را بین تکیه‌ گاه‌های موقت بار مرده سقف را تحمل میکند.
 • در مرحله‌ی سوم با بارگذاری تیرچه فلزی، بخشی از نیروی برشی وارد شده توسط عضو قطری بخشی متحمل میشود.

بال فوقانی

بال فوقانی در تیرچه کرومیت متشکل از نبشی، تسمه یا ناودانی میباشد که این بال فوقانی درون پوششی جایگذاری میشود.

بارگذاری تیرچه فلزی در مرحله‌ی اول و دوم به گونه ای میباشد که وزن تیرچه توسط بال فوقانی هنگام حمل و نقل را تحمل کرده همچنین وزن مرده سقف، هنگام انجام عملیات بتن ریزی، قبل از ایجاد مقاومت بتن پوششی متحمل میشود.

بارگذاری تیرچه فلزی در مرحله‌ی سوم به گونه‌ای میباشد که بار ایجاد شده هنگام استفاده از سازه از بارهای زنده و مرده متحمل میشود.

Masterfully Handcrafted for Awesomeness

WE DO MOVE

YOUR WORLD

Greatives – Design, Marketing, Sales

Working Hours : 09:00 – 19:00
Address : 44 Oxford Street, London, UK 22004
Phone : +380 22 333 555