جدول وزنی آهن آلات

جدول وزنی میلگرد

وزن هر شاخه۸۱۰۱۲۱۴۱۶۱۸۲۰۲۲۲۵۲۸۳۲۳۶۴۰
وزن میلگرد آذر فولاد
امین
۴٫۴۱۷۱۰٫۱۳۱۳٫۹۱۸٫۱۳۲۳۲۸٫۳۳۴٫۲۴۴٫۶۵۶۷۳٫۱
وزن میلگرد آریان فولاد۷۱۰۱۴۱۸۲۳۳۰
وزن میلگرد ارگ تبریز۱۴٫۵۱۸٫۵
۱۹
۲۳
۲۴
۲۹٫۵۳۵
۳۵٫۵
هشترود۱۳.۵۱۷.۵۲۲.۵۲۷.۵۳۴
وزن میلگرد امیرکبیر خزر۱۰٫۷
۱۱٫۱
۱۳٫۷
۱۴٫۲
۱۸
۱۸٫۵
۲۴۲۸
۲۹
وزن میلگرد اهواز۴٫۵۱۰٫۵۱۵۲۰۲۵۳۰
نوین متین۳.۸۵.۳۷.۵۱۰۱۲۱۵۱۸۲۳.۵۲۹.۵۳۸.۲
وزن میلگرد ذوب آهن
اصفهان
۴٫۷۴۷٫۳۹۲۱۰٫۶۵۶۱۴٫۵۲۱۸٫۹۶۲۴۲۹٫۶۴۳۵٫۷۶۴۶٫۲۵۷٫۹۶۷۵٫۷۲
وزن میلگرد راد همدان۹.۵۱۳.۵۱۷.۵۲۱.۵۲۷۳۱۴۲
وزن میلگرد شاهرود۱۸
۱۹٫۵
۲۴
۲۵
۲۹٫۵
۳۱
وزن میلگرد شاهین
بناب
۴٫۴۴
۴٫۶۶
۷٫۰۷
۷٫۳۱
۱۰٫۱۹
۱۰٫۵۴
۱۳٫۸۸
۱۴٫۳۶
۱۸٫۲۹
۱۸٫۷۷
۲۳٫۱۶
۲۳٫۷۶
۲۸٫۶۰
۲۹٫۳۵
۳۴٫۵۰
۳۵٫۴۱
۴۴٫۷۵
۴۵٫۵۷
۵۵٫۹۲
۵۷٫۳۹
۷۳٫۰۵
۷۴٫۹۸
بردسیر کرمان۴.۷۴۷.۴۱۰.۶۶۱۴.۵۲۱۸.۹۶۲۴۲۹.۶۴۳۵.۷۶۴۶.۲۵۷.۹۶۷۵.۷۲
آذر گستر سدید۴.۷۴۷.۴۱۰.۶۶۱۴.۵۲۱۸.۹۶۲۴۲۹.۶۴۳۵.۷۶۴۶.۲۵۷.۹۶۷۵.۷۲
وزن میلگرد ظفر بناب۴٫۲۶٫۲۱۰٫۲۱۳٫۶۱۷٫۳۲۲٫۱۲۸۳۵٫۵۴۵٫۹
وزن میلگرد میانه۱۴٫۵۱۹۲۴۲۹٫۵۳۶۴۶٫۵
وزن میلگرد نیشابور۱۴٫۲
۱۴٫۶
۱۸٫۸
۱۹٫۲
۲۴
۲۴٫۴
۲۹
۲۹٫۴
۳۶
۳۶٫۴
۴۶٫۸
۴۷٫۲
۵۷٫۸
۵۸٫۵
وزن میلگرد کاوه تیکمه
داش
۴.۴۸۷.۰۳۱۰.۱۸۱۳.۵۶۱۸۲۳.۰۴۲۸.۹۲۳۵.۱۶۴۵.۳۶۵۵.۹۲۷۲.۴۸
قزوین۴.۷۴۷.۴۱۰.۶۶۱۴.۵۲۱۸.۹۶۲۴۲۹.۶۴
فولاد اردبیل۷۹-۹.۳۱۲.۵۱۷.۵
وزن میلگرد سیرجان
حدید
۴.۵۷.۷ ۸.۵-۹۱۱.۵-۱۱.۷۱۵.۵۲۱۲۳
وزن میلگرد حسن رود۴.۳۶.۹۱۰۱۳.۸۱۸۲۲.۵۲۸
آناهیتا گیلان۱۰.۰۲۱۳.۸۱۸.۰۱۲۲.۸۲۸.۱۶۵
بافق۴.۷۷.۴۱۰.۷۱۴.۵۱۹۲۴۲۹.۶۳۵.۸۴۶.۲۵۸۷۵.۷
وزن زاگرس۴.۷۴۷.۴۱۰.۶۶۱۴.۵۲۱۸.۹۶۲۴۲۹.۶۴۳۵.۷۶۴۶.۲۵۷.۹۶۷۵.۷۲
فولاد گلستان۴.۷۴۷.۴۱۰.۶۶۱۴.۵۲۱۸.۹۶۲۴۲۹.۶۴۳۵.۷۶۴۶.۲۵۷.۹۶۷۵.۷۲
جهان فولاد غرب۴.۷۴۷.۴۹.۹۰۰۱۳۱۶۵۰۰۲۱.۷۰۰۲۶.۳۰۰۳۳۴۲۵۷.۹۶۷۵.۷۲
سپهر ایرانیان۴.۷۱۱
کویرکاشان۴.۳۵۷.۹۸۱۱.۲۱۵.۲۴۱۹.۸۱۲۵.۰۸۳۰.۹۷۳۷.۳۶۴۸.۲۸۶۰.۵۶۷۹.۱۲۱۰۰.۱۵
ابرکوه۴.۷۴۷.۴۱۰.۶۶۱۴.۵۱۸.۹۶۲۴۲۹.۶۴۳۵.۷۶۴۶.۲۵۷.۹۶۷۵.۷۲
روهینا۴.۶۷.۳۱۰.۳۱۴.۲۱۸.۵۲۳.۲۲۹۳۵۴۵۵۷۷۴۱۱۶
پرشین فولاد۴.۷۴۷.۴۱۰.۶۶۱۴.۵۲۱۸.۹۶۲۴۲۹.۶۴۳۵.۷۶۴۶.۲۵۷.۹۶۷۵.۷۲
نیک صدرای توس۱۰.-۱۰.۳۱۳.۸-۱۴۱۸-۱۸.۹۲۴۲۹.۶۴۳۵.۷۶۴۶.۲۵۷.۹۶۷۵.۷۲
قائم۱۰.۶۱۳.۷۱۷.۵۲۲.۷۲۸.۵۴۵.۹
پارس آرمان شفق۵۸
هیربد۴.۷۴۷.۳۹۱۰.۶۵۱۴.۵۲۱۸.۹۶۲۳۲۸.۹۲۳۵.۷۶۴۶.۲۵۷.۹۶۷۵.۷۲
آریا ذوب۴.۷۴۷.۴۱۰.۶۶۱۴.۵۲۱۸.۹۶۲۴۲۹.۶۶۳۵.۷۶۴۶.۲
جهان فولاد سیرجان۴.۷۷.۲۱۰.۴۱۴.۲۱۸.۷۲۳.۵۲۸.۹۳۴.۶۴۵.۱۵۶.۴۷۳.۵
فایکو۷.۵۱۰.۶۱۴.۵۱۹۲۴۲۹.۵۳۵.۸۴۶.۲۵۷۷۵
سیادن ابهر۴.۵۷.۴۴۱۰.۶۸۱۴.۵۱۸.۹۲۳.۹۲۹.۶۳۵.۶۴۴۵.۶۵۸
کیان کاشان۷.۵۱۰-۱۰.۵۱۴-۱۴.۵۱۸
شمس تهران۹.۵
۱۰
دماوند۱۵۱۷
۱۸
کرمان۱۹
الیگودرزکلاف
۵۰۰ کیلویی
کلاف
۵۰۰ کیلویی
کلاف
۵۰۰ کیلویی
شیرازکلاف
۳۲۰ کیلویی
کلاف
۵۰۰ کیلویی
کلاف
۵۰۰ کیلویی
کلاف
۵۰۰ کیلویی
کیان فولاد ابهر۴.۲۷.۲۱۰.۳۱۳.۹۱۸.۱۲۳۲۸۳۳.۸۴۳.۷
معراج البرز گلستان۱۲.۵۰۰-۱۳.۸۰۰۱۵.۸۰۰-۱۷۲۱-۲۴۲۷

وزن تیرآهن معمولی (IPE)

سایز
تیرآهن
ارتفاععرض بالضخامت جانضخامت بالوزن شاخه
۱ متری (kg)
وزن شاخه
۱۲متری(kg)
تعداد شاخه
در هر بسته
تعداد شاخه
در تریلر
۸۸۰۴۶۳٫۸۵٫۲۶۷۲
۱۰۱۰۵۵۴٫۸۵٫۷۸٫۱۹۸
۱۲۱۲۰۶۴۴٫۴۶٫۳۱۰٫۴۱۲۵۴۴۱۷۶
۱۴۱۴۰۷۳۴٫۷۶٫۹۱۲٫۹۱۵۵۳۶۱۴۴
۱۶۱۶۰۸۲۵۷٫۴۱۵٫۸۱۹۰۳۰۱۲۰
۱۸۱۸۰۹۱۵٫۳۸۱۸٫۸۲۲۶۲۴۹۶
۲۰۲۰۰۱۰۰۵٫۶۸٫۵۲۲٫۴۲۶۹۱۸۷۲
۲۲۲۲۰۱۱۰۵٫۹۹٫۲۲۶٫۲۳۱۵۱۶۶۴
۲۴۲۴۰۱۲۰۶٫۲۹٫۸۳۰٫۷۳۶۹۱۴۵۶
۲۷۲۷۰۱۳۵۶٫۶۱۰٫۲۳۶٫۱۴۳۴۱۲۴۸
۳۰۳۰۰۱۵۰۷٫۱۱۰٫۷۴۲٫۲۵۰۷۱۰۴۰
۳۳۳۳۰۱۶۰۷٫۵۱۱٫۵۴۷٫۳۵۹۰
۳۶۳۶۰۱۷۰۸۱۲٫۷۵۶۶۸۶
۴۰۴۰۰۱۸۰۸٫۶۱۳٫۵۶۳٫۶۷۹۶
۴۵۴۵۰۱۹۰۹٫۴۱۴٫۶۷۳٫۶۹۳۲
۵۰۵۰۰۲۰۰۱۰٫۲۱۶۹۰٫۷۱۰۸۹
۵۵۵۵۰۲۱۰۱۱٫۱۱۷٫۲۱۰۶۱۲۷۲
۶۰۶۰۰۲۲۰۱۲۱۹۱۲۲۱۴۶۴

وزن هاش بال‌پهن ۱۲متری سبک و سنگین (IPB)

سایز هاش (mm)وزن شاخه سبک (kg)وزن شاخه سنگین (kg)
۱۰۲۰۰۲۴۴
۱۲۲۳۴۳۲۲
۱۴۲۹۹۳۹۰
۱۶۳۶۵۵۰۰
۱۸۴۲۶۵۹۰
۲۰۵۰۸۷۲۰
۲۲۶۰۶۸۲۸
۲۴۷۲۴۹۶۰
۲۶۸۱۸۱۰۷۵
۲۸۹۱۷۱۲۱۰
۳۰۱۰۶۰۱۳۷۰
۳۲۱۱۷۱۱۵۵۱
۳۴۱۲۶۰۱۶۰۳
۳۶۱۳۴۲۱۷۵۴
۴۰۱۸۶۹

وزن هاش سنگین عریض (IPBU-HE-M)

سایز هاش (mm)وزن شاخه ۱۲متری (kg)
۱۰۵۰۱.۶
۱۲۶۲۵.۲
۱۴۷۵۸.۴
۱۶۹۱۴.۴
۱۸۱۰۶۶.۸
۲۰۱۲۳۶
۲۲۱۴۰۴
۲۴۱۸۸۴
۲۶۲۰۶۴
۲۸۲۲۶۸
۳۰۲۸۵۶
۳۲۲۹۴۰
۳۴۲۹۷۶
۳۶۳۰۰۰
۴۰۳۰۷۲
۴۵۳۱۵۶
۵۰۳۲۴۰
۵۵۳۳۳۶
۶۰۳۴۲۰
۶۵۳۵۱۶
۷۰۳۶۱۲
۸۰۳۸۰۴
۹۰۳۹۹۶

وزن ورق فولاد مبارکه اصفهان

ضخامت ورق (mm)عرض (m)طول (m)وزن هر برگ (kg)
۳۱.۲۵۶۱۷۶.۶۳
۳۱.۵۶۲۱۱.۹۵
۴۱.۲۵۶۲۳۵.۵۰
۴۱.۵۶۲۸۲.۶۰
۴.۸۱.۵۶۳۳۹.۱۲
۵۱.۵۶۳۵۳.۲۵
۶۱.۵۶۴۲۳.۹۰
۸۱.۵۶۵۶۵.۲۰
۱۰۱.۵۶۷۰۶.۵۰
۱۲۱.۵۶۸۴۷.۸۰
۱۵۱.۵۶۱۰۵۹.۷۵
۲۰۱.۵۶۱۴۱۳
۲۵۱.۵۶۱۷۶۶.۲۵
۳۰۱.۵۶۲۱۱۹.۵۰
۳۵۱.۵۶۲۴۷۲.۷۵
۴۰۱.۵۶۲۸۲۶

وزن ورق فولاد کاویان

ضخامت ورق (mm)عرض (m)طول (m)وزن هر برگ (kg)
۳۱.۲۵۶۱۷۶.۶۳
۳۱.۵۶۲۱۱.۹۵
۴۱.۲۵۶۲۳۵.۵۰
۴۱.۵۶۲۸۲.۶۰
۴.۸۱.۵۶۳۳۹.۱۲
۵۱.۵۶۳۵۳.۲۵
۶۱.۵۶۴۲۳.۹۰
۸۱.۵۶۵۶۵.۲۰
۱۰۱.۵۶۷۰۶.۵۰
۱۲۱.۵۶۸۴۷.۸۰
۱۵۱.۵۶۱۰۵۹.۷۵
۲۰۱.۵۶۱۴۱۳
۲۵۱.۵۶۱۷۶۶.۲۵
۳۰۱.۵۶۲۱۱۹.۵۰
۳۵۱.۵۶۲۴۷۲.۷۵
۴۰۱.۵۶۲۸۲۶

وزن ورق اکسین اهواز

ضخامت ورق (mm)عرض (m)طول (m)وزن هر برگ (kg)
۱۰۲۶۹۴۲
۱۲۲۶۱۱۳۰.۴۰
۱۵۲۶۱۴۱۳
۲۰۲۶۱۸۸۴
۲۵۲۶۲۳۵۵
۳۰۲۶۲۸۲۶
۳۵۲۶۳۲۹۷
۴۰۲۶۳۷۶۸
۴۵۲۶۴۲۳۹
۵۰۲۶۴۷۱۰
۶۰۲۶۵۶۵۲
۷۰۲۶۶۵۹۴

وزن نبشی ۶ متری و ۱۲ متری

سایز نبشی (cm)وزن شاخه ۶متری (kg)وزن شاخه ۱۲متری (kg)
۳۹۱۸
۴۱۴۲۸
۵۲۲۴۴
۶۳۲۶۴
۸۵۶۱۱۲
۱۰۹۰۱۸۰
۱۲۱۲۰۲۴۰
۱۵۱۹۰۳۸۰

وزن ناودانی ۶متری

سایز ناودانی (cm)وزن شاخه ۶متری (kg)
۶۳۰
۸۴۳
۱۰۵۳
۱۲۶۳
۱۴۷۵
۱۶۸۵
۱۸۹۷
۲۰۱۱۳
۲۲۱۳۳
۲۴۱۴۴

وزن ناودانی ۱۲متری

سایز ناودانی (cm)وزن شاخه ۱۲متری سبک (kg)وزن شاخه ۱۲متری سنگین (kg)
۵۵۴۶۷
۶.۵۷۳۸۵
۸۸۴۱۰۴
۱۰۱۰۰۱۲۳
۱۲۱۴۰۱۶۰
۱۴۱۵۵۱۹۵
۱۶۱۷۰۲۲۵
۱۸۲۲۵۲۶۵
۲۰۳۰۵
۲۲۳۵۳
۲۴۴۰۵
۲۶۴۵۵
۲۸۵۰۲
۳۰۵۵۵
۴۰۴۲۰

وزن ناودانی روسی

سایز ناودانی (cm)وزن شاخه ۱۱.۷۵متری (kg)
۶۳۷
۸۸۳
۱۰۱۰۳
۱۲۱۲۳
۱۴۱۵۰
۱۶۱۷۰
۱۸۲۱۵
۲۰۲۲۰
۲۲۲۶۰

وزن لوله فولادی

قطر لوله(inch)
قطر لوله (mm)ضخامت لوله (mm)وزن هر متر (kg)
۱/۲۲۱/۳۱۰.۵۱
۱/۲۲۱/۳۱/۲۵۰.۶۳
۱/۲۲۱/۳۱/۵۰.۷۴
۱/۲۲۱/۳۲۰.۹۷
۱/۲۲۱/۳۲/۵۱.۲۱
۱/۲۲۱/۳۳۱.۴۵
۳/۴۲۶/۷۱۰.۶۶
۳/۴۲۶/۷۱/۲۵۰.۷۹
۳/۴۲۶/۷۱/۵۰.۹۶
۳/۴۲۶/۷۲۱.۲۴
۳/۴۲۶/۷۲/۵۱.۵۲
۳/۴۲۶/۷۳۱.۸۱
۱۳۳/۷۱۰.۸۳
۱۳۳/۷۱/۲۵۱.۰۲
۱۳۳/۷۱/۵۱.۲۳
۱۳۳/۷۲۱.۶۱
۱۳۳/۷۲/۵۱.۹۴
۱۳۳/۷۳۲.۳۲
۱۳۳/۷۳/۵۲.۶۸
۱۳۳/۷۴۳.۰۵
۱-۱/۴۴۲/۲۱۱.۰۴
۱-۱/۴۴۲/۲۱/۲۵۱.۲۸
۱-۱/۴۴۲/۲۱/۵۱.۵۴
۱-۱/۴۴۲/۲۲۲.۰۱
۱-۱/۴۴۲/۲۲/۵۲.۴۸
۱-۱/۴۴۲/۲۳۲.۹۵
۱-۱/۴۴۲/۲۳/۵۳.۴۸
۱-۱/۴۴۲/۲۴۳.۸۵
۱-۱/۲۴۸/۳۱۱.۱۹
۱-۱/۲۴۸/۳۱/۲۵۱.۴۸
۱-۱/۲۴۸/۳۱/۵۱.۷۷
۱-۱/۲۴۸/۳۲۲.۲۹
۱-۱/۲۴۸/۳۲/۵۲.۸۱
۱-۱/۲۴۸/۳۳۳.۳۸
۱-۱/۲۴۸/۳۳/۵۳.۹۱
۱-۱/۲۴۸/۳۴۴.۴۲
۲۶۰/۳۱۱.۴۹
۲۶۰/۳۱/۲۵۱.۸۵
۲۶۰/۳۱/۵۲.۲۱
۲۶۰/۳۲۲.۹۳
۲۶۰/۳۲/۵۳.۶۴
۲۶۰/۳۳۴.۳۲
۲۶۰/۳۳/۵۵.۰۱
۲۶۰/۳۴۵.۶۲
۲۶۰/۳۴/۵۶.۲۶
۲۶۰/۳۵۶.۹
۲۶۰/۳۵/۵۷.۶۳
۲۶۰/۳۶۸.۱۳
۲-۱/۲۷۶۱/۵۲.۷۹
۲-۱/۲۷۶۲۳.۷
۲-۱/۲۷۶۲/۵۴.۵۹
۲-۱/۲۷۶۳۵.۴۸
۲-۱/۲۷۶۳/۵۶.۳۵
۲-۱/۲۷۶۴۷.۲
۲-۱/۲۷۶۴/۵۸.۰۴
۲-۱/۲۷۶۵۸.۸۹
۲-۱/۲۷۶۵/۵۹.۸۵
۲-۱/۲۷۶۶۱۰.۵۱
۳۸۸/۹۲۴.۳۸
۳۸۸/۹۲/۵۵.۴۶
۳۸۸/۹۳۶.۵۱
۳۸۸/۹۳/۵۷.۵۶
۳۸۸/۹۴۸.۵۸
۳۸۸/۹۴/۵۹.۵۸
۳۸۸/۹۵۱۰.۵۷
۳۸۸/۹۵/۵۱۱.۷۴
۳۸۸/۹۶۱۲.۵۱
۴۱۱۴/۳۲۵.۶۸
۴۱۱۴/۳۲/۵۶.۹۸
۴۱۱۴/۳۳۸.۳۸
۴۱۱۴/۳۳/۵۹.۷۶
۴۱۱۴/۳۴۱۱.۱۸
۴۱۱۴/۳۴/۵۱۲.۴۳
۴۱۱۴/۳۵۱۳.۷۵
۴۱۱۴/۳۵/۵۱۵.۲۱
۴۱۱۴/۳۶۱۶.۲۶
۵۱۴۰/۳۲/۵۸.۶۲
۵۱۴۰/۳۳۱۰.۳۶
۵۱۴۰/۳۳/۵۱۱.۹۵
۵۱۴۰/۳۴۱۳.۷۲
۵۱۴۰/۳۴/۵۱۵.۳۹
۵۱۴۰/۳۵۱۶.۹۵
۵۱۴۰/۳۵/۵۱۸.۷۵
۵۱۴۰/۳۶۲۰.۵۱
۶۱۶۸/۳۲/۵۱۰.۴۸
۶۱۶۸/۳۳۱۲.۵۸
۶۱۶۸/۳۳/۵۱۴.۶۹
۶۱۶۸/۳۴۱۶.۷۴
۶۱۶۸/۳۴/۵۱۸.۸۱
۶۱۶۸/۳۵۲۰.۷۹
۶۱۶۸/۳۵/۵۲۲.۷
۶۱۶۸/۳۶۲۴.۸۴
۶۱۶۸/۳۶/۵۲۶.۳۵
۶۱۶۸/۳۷۲۸.۶۸
۸۲۱۹/۱۳۱۶.۰۸
۸۲۱۹/۱۳/۵۱۸.۷۴
۸۲۱۹/۱۴۲۱.۳۹
۸۲۱۹/۱۴/۵۲۴.۰۳
۸۲۱۹/۱۵۲۶.۶۵
۸۲۱۹/۱۵/۵۲۹.۲۷
۸۲۱۹/۱۶۳۱.۸۹
۸۲۱۹/۱۶/۵۳۴.۴۴
۸۲۱۹/۱۷۳۷.۷۴

وزن شمش فولادی

گریدcSiMnP(max)S(max)Cr(max)Ni(max)Cu(max)
۳SP۰.۱۴
۰.۲۲
۰.۱۵
۰.۳
۰.۴
۰.۶۵
۰.۰۴۰.۰۵۰.۳۰.۳۰.۳
۵SP۰.۲۸
۰.۳۷
۰.۱۵
۰.۳
۰.۵
۰.۸
۰.۰۴۰.۰۵۰.۳۰.۳۰.۳
ST37۰.۰۹
۰.۱۵
۰.۱۷
۰.۳۵
۰.۳۵
۰.۶۵
۰.۰۴۰۰.۰۴۰۰.۳۰.۳۰.۳
ST52۰.۱۷
۰.۲۲
۰.۳۵
۰.۵۵
۱.۳۰
۱.۶۰
۰.۰۳۵۰.۰۴۰۰.۳۰.۳۰.۳

Masterfully Handcrafted for Awesomeness

WE DO MOVE

YOUR WORLD

Greatives – Design, Marketing, Sales

Working Hours : 09:00 – 19:00
Address : 44 Oxford Street, London, UK 22004
Phone : +380 22 333 555