جدول وزنی میلگرد

وزن هر شاخه۸۱۰۱۲۱۴۱۶۱۸۲۰۲۲۲۵۲۸۳۲۳۶۴۰
وزن میلگرد آذر فولاد
امین
۴٫۴۱۷۱۰٫۱۳۱۳٫۹۱۸٫۱۳۲۳۲۸٫۳۳۴٫۲۴۴٫۶۵۶۷۳٫۱
وزن میلگرد آریان فولاد۷۱۰۱۴۱۸۲۳۳۰
وزن میلگرد ارگ تبریز۱۴٫۵۱۸٫۵
۱۹
۲۳
۲۴
۲۹٫۵۳۵
۳۵٫۵
هشترود۱۳.۵۱۷.۵۲۲.۵۲۷.۵۳۴
وزن میلگرد امیرکبیر خزر۱۰٫۷
۱۱٫۱
۱۳٫۷
۱۴٫۲
۱۸
۱۸٫۵
۲۴۲۸
۲۹
وزن میلگرد اهواز۴٫۵۱۰٫۵۱۵۲۰۲۵۳۰
نوین متین۳.۸۵.۳۷.۵۱۰۱۲۱۵۱۸۲۳.۵۲۹.۵۳۸.۲
وزن میلگرد ذوب آهن
اصفهان
۴٫۷۴۷٫۳۹۲۱۰٫۶۵۶۱۴٫۵۲۱۸٫۹۶۲۴۲۹٫۶۴۳۵٫۷۶۴۶٫۲۵۷٫۹۶۷۵٫۷۲
وزن میلگرد راد همدان۹.۵۱۳.۵۱۷.۵۲۱.۵۲۷۳۱۴۲
وزن میلگرد شاهرود۱۸
۱۹٫۵
۲۴
۲۵
۲۹٫۵
۳۱
وزن میلگرد شاهین
بناب
۴٫۴۴
۴٫۶۶
۷٫۰۷
۷٫۳۱
۱۰٫۱۹
۱۰٫۵۴
۱۳٫۸۸
۱۴٫۳۶
۱۸٫۲۹
۱۸٫۷۷
۲۳٫۱۶
۲۳٫۷۶
۲۸٫۶۰
۲۹٫۳۵
۳۴٫۵۰
۳۵٫۴۱
۴۴٫۷۵
۴۵٫۵۷
۵۵٫۹۲
۵۷٫۳۹
۷۳٫۰۵
۷۴٫۹۸
بردسیر کرمان۴.۷۴۷.۴۱۰.۶۶۱۴.۵۲۱۸.۹۶۲۴۲۹.۶۴۳۵.۷۶۴۶.۲۵۷.۹۶۷۵.۷۲
آذر گستر سدید۴.۷۴۷.۴۱۰.۶۶۱۴.۵۲۱۸.۹۶۲۴۲۹.۶۴۳۵.۷۶۴۶.۲۵۷.۹۶۷۵.۷۲
وزن میلگرد ظفر بناب۴٫۲۶٫۲۱۰٫۲۱۳٫۶۱۷٫۳۲۲٫۱۲۸۳۵٫۵۴۵٫۹
وزن میلگرد میانه۱۴٫۵۱۹۲۴۲۹٫۵۳۶۴۶٫۵
وزن میلگرد نیشابور۱۴٫۲
۱۴٫۶
۱۸٫۸
۱۹٫۲
۲۴
۲۴٫۴
۲۹
۲۹٫۴
۳۶
۳۶٫۴
۴۶٫۸
۴۷٫۲
۵۷٫۸
۵۸٫۵
وزن میلگرد کاوه تیکمه
داش
۴.۴۸۷.۰۳۱۰.۱۸۱۳.۵۶۱۸۲۳.۰۴۲۸.۹۲۳۵.۱۶۴۵.۳۶۵۵.۹۲۷۲.۴۸
قزوین۴.۷۴۷.۴۱۰.۶۶۱۴.۵۲۱۸.۹۶۲۴۲۹.۶۴
فولاد اردبیل۷۹-۹.۳۱۲.۵۱۷.۵
وزن میلگرد سیرجان
حدید
۴.۵۷.۷ ۸.۵-۹۱۱.۵-۱۱.۷۱۵.۵۲۱۲۳
وزن میلگرد حسن رود۴.۳۶.۹۱۰۱۳.۸۱۸۲۲.۵۲۸
آناهیتا گیلان۱۰.۰۲۱۳.۸۱۸.۰۱۲۲.۸۲۸.۱۶۵
بافق۴.۷۷.۴۱۰.۷۱۴.۵۱۹۲۴۲۹.۶۳۵.۸۴۶.۲۵۸۷۵.۷
وزن زاگرس۴.۷۴۷.۴۱۰.۶۶۱۴.۵۲۱۸.۹۶۲۴۲۹.۶۴۳۵.۷۶۴۶.۲۵۷.۹۶۷۵.۷۲
فولاد گلستان۴.۷۴۷.۴۱۰.۶۶۱۴.۵۲۱۸.۹۶۲۴۲۹.۶۴۳۵.۷۶۴۶.۲۵۷.۹۶۷۵.۷۲
جهان فولاد غرب۴.۷۴۷.۴۹.۹۰۰۱۳۱۶۵۰۰۲۱.۷۰۰۲۶.۳۰۰۳۳۴۲۵۷.۹۶۷۵.۷۲
سپهر ایرانیان۴.۷۱۱
کویرکاشان۴.۳۵۷.۹۸۱۱.۲۱۵.۲۴۱۹.۸۱۲۵.۰۸۳۰.۹۷۳۷.۳۶۴۸.۲۸۶۰.۵۶۷۹.۱۲۱۰۰.۱۵
ابرکوه۴.۷۴۷.۴۱۰.۶۶۱۴.۵۱۸.۹۶۲۴۲۹.۶۴۳۵.۷۶۴۶.۲۵۷.۹۶۷۵.۷۲
روهینا۴.۶۷.۳۱۰.۳۱۴.۲۱۸.۵۲۳.۲۲۹۳۵۴۵۵۷۷۴۱۱۶
پرشین فولاد۴.۷۴۷.۴۱۰.۶۶۱۴.۵۲۱۸.۹۶۲۴۲۹.۶۴۳۵.۷۶۴۶.۲۵۷.۹۶۷۵.۷۲
نیک صدرای توس۱۰.-۱۰.۳۱۳.۸-۱۴۱۸-۱۸.۹۲۴۲۹.۶۴۳۵.۷۶۴۶.۲۵۷.۹۶۷۵.۷۲
قائم۱۰.۶۱۳.۷۱۷.۵۲۲.۷۲۸.۵۴۵.۹
پارس آرمان شفق۵۸
هیربد۴.۷۴۷.۳۹۱۰.۶۵۱۴.۵۲۱۸.۹۶۲۳۲۸.۹۲۳۵.۷۶۴۶.۲۵۷.۹۶۷۵.۷۲
آریا ذوب۴.۷۴۷.۴۱۰.۶۶۱۴.۵۲۱۸.۹۶۲۴۲۹.۶۶۳۵.۷۶۴۶.۲
جهان فولاد سیرجان۴.۷۷.۲۱۰.۴۱۴.۲۱۸.۷۲۳.۵۲۸.۹۳۴.۶۴۵.۱۵۶.۴۷۳.۵
فایکو۷.۵۱۰.۶۱۴.۵۱۹۲۴۲۹.۵۳۵.۸۴۶.۲۵۷۷۵
سیادن ابهر۴.۵۷.۴۴۱۰.۶۸۱۴.۵۱۸.۹۲۳.۹۲۹.۶۳۵.۶۴۴۵.۶۵۸
کیان کاشان۷.۵۱۰-۱۰.۵۱۴-۱۴.۵۱۸
شمس تهران۹.۵
۱۰
دماوند۱۵۱۷
۱۸
کرمان۱۹
الیگودرزکلاف
۵۰۰ کیلویی
کلاف
۵۰۰ کیلویی
کلاف
۵۰۰ کیلویی
شیرازکلاف
۳۲۰ کیلویی
کلاف
۵۰۰ کیلویی
کلاف
۵۰۰ کیلویی
کلاف
۵۰۰ کیلویی
کیان فولاد ابهر۴.۲۷.۲۱۰.۳۱۳.۹۱۸.۱۲۳۲۸۳۳.۸۴۳.۷
معراج البرز گلستان۱۲.۵۰۰-۱۳.۸۰۰۱۵.۸۰۰-۱۷۲۱-۲۴۲۷

Masterfully Handcrafted for Awesomeness

WE DO MOVE

YOUR WORLD

Greatives – Design, Marketing, Sales

Working Hours : 09:00 – 19:00
Address : 44 Oxford Street, London, UK 22004
Phone : +380 22 333 555