قیمت قوطی و پروفیل

قیمت قوطی آهن

آخرین بروزرسانی : ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

سایز قوطی (mm)وزن شاخه (kg)ضخامت (mm)طول شاخه (m)واحدقیمت (ریال)
قوطی ۲۰ * ۲۰۱۰۲.۵۶کیلوگرم۲۵۲۰۰۰
قوطی ۳۰ * ۲۰۱۲۲.۵۶کیلوگرم۲۵۲۰۰۰
قوطی ۴۰ * ۲۰۱۵۲.۵۶کیلوگرم۲۵۲۰۰۰
قوطی ۳۰ * ۳۰۱۵۲.۵۶کیلوگرم۲۵۲۰۰۰
قوطی ۴۰ * ۴۰۱۹۲.۵۶کیلوگرم۲۵۲۰۰۰
قوطی ۷۰ * ۷۰۳۳۲.۵۶کیلوگرم۲۵۲۰۰۰
قوطی ۶۰ * ۴۰۲۴۲.۵۶کیلوگرم۲۵۲۰۰۰
قوطی ۸۰ * ۸۰۳۸۲.۵۶کیلوگرم۲۵۲۰۰۰
قوطی ۸۰ * ۴۰۲۹۲.۵۶کیلوگرم۲۵۲۰۰۰
قوطی ۱۰۰ * ۴۰۳۳۲.۵۶کیلوگرم۲۵۲۰۰۰
قوطی ۹۰ * ۹۰۴۲۲.۵۶کیلوگرم۲۵۲۰۰۰
قوطی ۱۰۰ * ۵۰۳۴۲.۵۶کیلوگرم۲۵۲۰۰۰
قوطی ۸۰ * ۴۰۳۴۳۶کیلوگرم۲۵۳۰۰۰
قوطی ۱۰۰ * ۵۰۴۱۳۶کیلوگرم۲۵۳۰۰۰
قوطی ۱۰۰ * ۴۰۳۹۳۶کیلوگرم۲۵۳۰۰۰
قوطی ۹۰ * ۹۰۵۱۳۶کیلوگرم۲۵۳۰۰۰
قوطی ۱۰۰ * ۱۰۰۵۶۳۶کیلوگرم۲۵۳۰۰۰
قوطی ۱۲۰ * ۱۲۰ (ستونی)۱۳۶۳۱۲کیلوگرم۲۵۱۰۰۰
قوطی ۱۳۰ * ۱۳۰ (ستونی)۱۴۷۳۱۲کیلوگرم۲۵۱۰۰۰
قوطی ۱۴۰ * ۱۴۰ (ستونی)۱۵۵۳۱۲کیلوگرم۲۵۱۰۰۰

قیمت پروفیل z

آخرین بروزرسانی : ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

ارتفاع زد (cm)وزن شاخه (kg)ضخامت (mm)طول شاخه (m)محل بارگیریواحدقیمت (ریال)
 پروفیل زد (z) 18۳۰۲۶کارخانه اصفهانکیلوگرم۲۶۰۰۰۰
 پروفیل زد (z) 18۳۸۲.۵۶کارخانه اصفهانکیلوگرم۲۵۰۰۰۰
پروفیل زد (z) 20۴۱۲.۵۶کارخانه اصفهانکیلوگرم۲۵۰۲۰۰
پروفیل زد (z) 22۴۳۲.۵۶کارخانه اصفهانکیلوگرم۲۵۰۲۰۰
پروفیل زد (z) 18۴۶۳۶کارخانه اصفهانکیلوگرم۲۵۱۰۰۰
پروفیل زد (z) 20۴۹۳۶کارخانه اصفهانکیلوگرم۲۵۱۲۰۰
پروفیل زد (z) 22۵۲۳۶کارخانه اصفهانکیلوگرم۲۵۱۲۰۰

قیمت پروفیل درب و پنجره

آخرین بروزرسانی : ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

نوع پروفیلکد محصولوزن شاخه (kg)ضخامت (mm)طول شاخه (m)محل بارگیریواحدقیمت (ریال)
پروفیل لنگه دری۵۰۸۱۴.۸۲۶کارخانه اصفهانکیلوگرم۲۵۸۰۰۰
پروفیل لنگه دری۵۰۸۱۴.۸۲۶بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۶۱۰۰۰
پروفیل سپری۵۰۷۱۴.۸۲۶کارخانه اصفهانکیلوگرم۲۵۸۰۰۰
پروفیل سپری۵۰۷۱۴.۸۲۶بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۶۱۰۰۰
پروفیل چهارچوبی۵۰۹۱۴.۸۲۶کارخانه اصفهانکیلوگرم۲۵۸۰۰۰
پروفیل چهارچوبی۵۰۹۱۴.۸۲۶بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۶۱۰۰۰
چهارچوب فلزی ساده۱ , ۸۶۲۴۲۶.۶کارخانه اصفهانکیلوگرم۲۵۸۰۰۰
چهارچوب فلزی فرانسوی۱۱ , ۸۶۲۶۲۶.۶کارخانه اصفهانکیلوگرم۲۵۸۰۰۰
چهارچوب فلزی فرانسوی۱۱ , ۸۶۲۶۲۶.۶بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۶۱۰۰۰
چهارچوب فلزی نگینی-۳۰۲۶.۶کارخانه اصفهانکیلوگرم۲۵۸۰۰۰

Masterfully Handcrafted for Awesomeness

WE DO MOVE

YOUR WORLD

Greatives – Design, Marketing, Sales

Working Hours : 09:00 – 19:00
Address : 44 Oxford Street, London, UK 22004
Phone : +380 22 333 555