قیمت تیرآهن

قیمت تیرآهن در سایت اسپادان آهن به صورت لحظه ای به روز رسانی می‌شود. برای استعلام و خرید تیرآهن با مراجعه به سایت اسپادان آهن و ثبت سفارش، خرید خود را تکمیل نمایید.


ذوب آهن اصفهان
سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)تعداد در هر بستهواحدقیمت (ریال)
تیرآهن ۱۲ ذوب آهن اصفهان۱۲۱۲۵۴۴شاخه -
تیرآهن ۱۴ ذوب آهن اصفهان۱۲۱۵۵۳۶شاخه ۲۲۶۰۰۰۰۰
تیرآهن ۱۶ ذوب آهن اصفهان۱۲۱۹۰۳۰شاخه ۲۶۶۰۰۰۰۰
تیرآهن ۱۸ ذوب آهن اصفهان۱۲۲۲۶۲۴شاخه ۳۱۶۰۰۰۰۰
تیرآهن ۲۰ ذوب آهن اصفهان۱۲۲۶۹۱۸شاخه ۳۷۱۰۰۰۰۰
تیرآهن ۲۲ ذوب آهن اصفهان۱۲۳۱۵۱۶شاخه ۴۱۶۰۰۰۰۰
تیرآهن ۲۴ ذوب آهن اصفهان۱۲۳۶۹۱۴شاخه -
تیرآهن ۲۷ ذوب آهن اصفهان۱۲۴۳۴۱۲شاخه ۸۰۴۰۰۰۰۰
تیرآهن ۳۰ ذوب آهن اصفهان۱۲۵۰۷۱۰شاخه -

قیمت تیرآهن ذوب آهن در کارخانه

سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)تعداد هر بستهواحدقیمت (ریال)
تیرآهن ۱۲ ذوب آهن۱۲۱۲۵۴۴کیلوگرم-
تیرآهن ۱۴ ذوب آهن۱۲۱۵۵۳۶کیلوگرم۱۴۵۵۰۰
تیرآهن ۱۶ ذوب آهن۱۲۱۹۰۳۰کیلوگرم۱۳۹۰۰۰
تیرآهن ۱۸ ذوب آهن۱۲۲۲۶۲۴کیلوگرم۱۳۶۰۰۰
تیرآهن ۲۰ ذوب آهن۱۲۲۶۹۱۸کیلوگرم۱۳۴۰۰۰
تیرآهن ۲۲ ذوب آهن۱۲۳۱۵۱۶کیلوگرم۱۳۰۰۰۰
تیرآهن ۲۴ ذوب آهن۱۲۳۶۹۱۴کیلوگرم-
تیرآهن ۲۷ ذوب آهن۱۲۴۳۴۱۲کیلوگرم۱۷۷۰۰۰
تیرآهن ۳۲ ذوب آهن۱۲۵۰۷۱۰کیلوگرم-

قیمت تیرآهن آریان فولاد

سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
۱۶۱۲۱۸۵شاخهتماس بگیرید
۱۸۱۲۲۱۵شاخهتماس بگیرید
۲۰۱۲۲۶۵شاخهتماس بگیرید
۲۲۱۲۳۲۵شاخهتماس بگیرید
۲۴۱۲۳۶۰شاخهتماس بگیرید
۲۷۱۲۴۳۵شاخهتماس بگیرید

قیمت تیرآهن پروفیل ماهان

سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
تیرآهن ۱۴ پروفیل صنعت ماهان۱۲۱۳۰شاخهتماس بگیرید
تیرآهن ۱۶ پروفیل صنعت ماهان۱۲۱۷۰شاخهتماس بگیرید
تیرآهن ۱۸ پروفیل صنعت ماهان۱۲۲۰۵شاخهتماس بگیرید


قیمت تیرآهن جهان فولاد غرب

سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
۱۴۱۲۱۲۰کیلوگرمتماس بگیرید
۱۴۱۲۱۳۰کیلوگرمتماس بگیرید
۱۴۱۲۱۴۰کیلوگرم-
۱۴۱۲۱۵۰کیلوگرم-
۱۶۱۲۱۷۰کیلوگرم-


قیمت تیرآهن شاهین بناب

سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
۱۴۱۲۱۲۶کیلوگرمعدم تولید
۱۶۱۲۱۶۵کیلوگرمعدم تولید


قیمت تیرآهن ظفر بناب

ظفر بناب

سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
تیرآهن ۱۴ ظفر بناب ۱۲۱۲۲کیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن ۲۰ ظفر بناب ۱۲۲۳۵کیلوگرم-


قیمت تیرآهن فولاد البرز ایرانیان (فایکو)

فایکو

سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
تیرآهن ۱۴ فایکو۱۲۱۳۳شاخه-
تیرآهن ۱۴ فایکو۱۲۱۶۰شاخه-
تیرآهن ۱۶ فایکو۱۲۱۷۰شاخهتماس بگیرید
تیرآهن ۱۸ فایکو۱۲۲۰۵شاخه-
تیرآهن ۲۰ فایکو۱۲۲۵۰شاخه-
تیرآهن ۲۲ فایکو۱۲۳۰۵شاخه-
تیرآهن ۲۴ فایکو۱۲۳۴۵شاخه-


قیمت تیرآهن فولاد یزد احرامیان

احرامیان یزد

سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
۱۴۱۲۱۴۵کیلوگرمتماس بگیرید
۱۶۱۲۱۶۸کیلوگرمتماس بگیرید
۱۸۱۲-کیلوگرمتماس بگیرید
۲۰۱۲-کیلوگرمتماس بگیرید
۲۲۱۲-کیلوگرمتماس بگیرید

قیمت تیرآهن کوثر اهواز

کوثر اهواز

سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
۱۴۱۲۱۳۰کیلوگرمتماس بگیرید
۱۶۱۲۱۶۷کیلوگرمتماس بگیرید
۱۸۱۲۲۱۳کیلوگرم-


قیمت تیرآهن ناب تبریز

ناب تبریز

سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
۱۴۱۲۱۳۰کیلوگرمتماس بگیرید
۱۶۱۲۱۷۰کیلوگرمتماس بگیرید
۱۸۱۲۲۱۲کیلوگرمتماس بگیرید

Masterfully Handcrafted for Awesomeness

WE DO MOVE

YOUR WORLD

Greatives – Design, Marketing, Sales

Working Hours : 09:00 – 19:00
Address : 44 Oxford Street, London, UK 22004
Phone : +380 22 333 555