قیمت میلگرد ساده

آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۹

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 12 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 13200
2 14 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 13000
3 16 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 13000
4 18 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 13000
5 20 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 13000
6 22 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 13000
7 23 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 13000
8 25 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 13000
9 26 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 13000
10 28 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 13000
11 30 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 13000
12 32 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 13000
13 34 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 13000
14 36 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 13000
15 38 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 13000
16 40 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 13000
17 45 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 13000
18 50 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 13000

Masterfully Handcrafted for Awesomeness

WE DO MOVE

YOUR WORLD

Greatives – Design, Marketing, Sales

Working Hours : 09:00 – 19:00
Address : 44 Oxford Street, London, UK 22004
Phone : +380 22 333 555